Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Os dymunwch wybodaeth am gwmnïau gweler 'dod o hyd i wybodaeth am gwmni'

Sut ydw i’n cyrchu gwybodaeth?

Beth ddylwn i wneud cyn i mi wneud cais?

Cyn i chi wneud cais, efallai y bydd o gymorth i ystyried y canlynol:

  • Ydi’r wybodaeth rydych ei heisiau ar gael eisoes ar ein gwefan?  Er enghraifft, os yw’r wybodaeth rydych ei hangen yn ymwneud â chwmni, mae’n bosibl ei bod ar gael eisoes trwy Ein Gwasanaethau
  • Ydi’r wybodaeth eisoes ar gael trwy ein Cynllun Cyhoeddiadau
  • Ydi’r wybodaeth eisoes ar gael ar ein tudalen Gwybodaeth a Ryddhawyd

Ai data personol yw’r wybodaeth rydych ei heisiau?       

Mae’n bosibl bod gwybodaeth bersonol wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu’r Ddeddf Diogelu Data. 

Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn caniatáu gweld gwybodaeth bersonol ond mae’n cyfeirio’n benodol at ‘eich’ gwybodaeth bersonol ac nid yw’n caniatáu gweld gwybodaeth bersonol rhywun arall.

Os yw’ch cais am wybodaeth amdanoch chi’ch hun dylech wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data. Gellir gweld mwy o wybodaeth am sut i wneud cais gwrthrych am wybodaeth ar  wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Sut i ofyn am wybodaeth

Os na welwch yr wybodaeth ar ein gwefan, cysylltwch â’r Tîm Hawliau Gwybodaeth drwy lythyr neu e-bost. I’n helpu i ddelio â’ch ymholiad, gofalwch:

  • e-bostio neu ysgrifennu at y Tîm Hawliau Gwybodaeth yn y cyfeiriad isod
  • dweud yn glir wrthym pa wybodaeth a ddymunwch
  • cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost

Tîm Hawliau Gwybodaeth, Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ
Teleffon 029 2038 0616

E-bost: informationrights@companieshouse.gov.uk

A oes terfyn amser i Dŷ’r Cwmnïau ateb i’m cais?

O dan y  Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, rhaid i ni ateb eich cais am wybodaeth cyn pen 20 diwrnod gwaith. O dan y Ddeddf Diogelu Data, rhaid i ni ateb eich cais am wybodaeth cyn pen 40 diwrnod calendr.

A fydd Tŷ’r Cwmnïau bob tro yn rhoi’r wybodaeth i mi y byddaf yn gofyn amdani?

Rhaid dadlennu gwybodaeth oni bai bod rheswm cyfreithiol da dros beidio â gwneud hynny. Os ydym yn gwrthod rhoi gwybodaeth i chi, yna rhaid i ni egluro pam. Mae peth gwybodaeth yn eithriedig o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu’r Ddeddf Diogelu Data am nifer o resymau. Am ragor o wybodaeth am eich hawliau o dan y ddeddfwriaeth hon, gweler gwefan Information Commissioners Office website

A fyddaf yn gorfod talu am y wybodaeth?

O dan diogelu data, mae’r hawl gan y mwyafrif o sefydliadau godi tâl hyd at uchafswm o £10. 

O dan rhyddid gwybodaeth, darperir y wybodaeth yn ddi-dâl yn y mwyafrif o achosion, ond gellir codi tâl am rai costau megis llungopïo a chostau postio. Cewch eich hysbysu os codir tâl.

Mae’n bosibl y codir tâl am wybodaeth y mae Tŷ’r Cwmnïau eisoes yn ei rhyddhau drwy ei gynnyrch a’i wasanaethau.

Cwynion am atebion a ddarperir gan y Tîm Hawl i Wybodaeth  

Gall unrhyw un nad yw’n fodlon ar yr ymateb i’w gais wneud cwyn neu geisio adolygiad o’n hymateb drwy ysgrifennu at y Tîm Hawliau Gwybodaeth o fewn dau fis calendr i’r ymateb. Caiff yr adolygiad ei gynnal gan uwch-aelod o Dŷ’r Cwmnïau na chwaraeodd ran flaenorol yn yr achos. Os na fyddwch wedyn yn fodlon ar ganlyniad eich cwyn, gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sy'n gorfodi ac yn goruchwylio’r Deddfau Rhyddid Gwybodaeth a Gwarchod Data, am ddyfarniad. At ei gilydd, ni all yr ICO roi dyfarniad nes ichi ddisbyddu’n trefn gwyno ni. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: The Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

Noder y dylid anfon cwynion am agweddau penodol ar ein gwasanaeth, er enghraifft, WebFiling, cosbau ffeilio hwyr neu gymorth cyffredinol i gwsmeriaid i’n Canolfan Gysylltu enquiries@companies-house.gov.uk, neu i gael mwy o wybodaeth ewch i dudalen  Cysylltu Tŷ’r Cwmnïau

Brig
Ein polisi ar gwcis