Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Gwybodaeth wedi’i Rhyddhau
Lòg Datgelu Number Dyddiad Rhyddhau Pwnc
Lòg Datgelu 185 06/01/11 Nifer cyflogeion Tŷ’r Cwmnïau a’r cyfanswm a wariwyd ar gyflogeion Tŷ’r Cwmnïau yn 2009-10 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 184 11/01/11 Costau postio Tŷ’r Cwmnïau ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 183 12/01/11 Ystadegau o ran nifer y Ffurflenni Blynyddol a gollwyd gan Dŷ’r Cwmnïau a nifer y Ffurflenni Blynyddol a aeth ar goll am resymau anhysbys (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 182 20/12/10 Ymholiad am faint o refeniw a gynhyrchwyd trwy Gosbau Ffeilio Hwyr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 181 05/01/11 Ystadegau o ran nifer y cwynion a gafodd Tŷ’r Cwmnïau o ran honiadau na ddaeth dogfennau i law, a nifer yr achlysuron pan dderbyniodd Tŷ’r Cwmnïau bod dogfennau wedi dod i law yn Nhŷ’r Cwmnïau ond na chawsant eu logio’n gywir ar ôl cyrraedd Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 180 05/01/11 Cais am unrhyw ohebiaeth a dogfennaeth rhwng Tŷ’r Cwmnïau a’r Llywodraeth Ganolog mewn perthynas ag Adolygiad Cynhwysfawr Llywodraeth y Glymblaid o Wariant (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 179 22/12/11 Ymholiadau sy’n gysylltiedig â materion post ac ystadegau o ran nifer y cwynion a gafwyd mewn perthynas â chyflwyno Cyfrifon Blynyddol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 178 20/12/11 Gwybodaeth am gwmnïau, elusennau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yn Lloegr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 177 06/01/11 Yr adroddiadau a gynhyrchodd adran Gwarantu, Risg ac Ymgynghori Tŷ’r Cwmnïau dros y 3 blynedd diwethaf (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 176 16/12/10 Ystadegau o ran Cosbau Ffeilio Hwyr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 175 22/12/10 Manylion disgrifiadau swyddi, manylebau person a graddfeydd cyflog Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr Tŷ’r Cwmnïau, a siartiau trefniadaeth yr adrannau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 174 09/12/10 Manylion yr holl achosion a ddygodd Tŷ’r Cwmnïau mewn perthynas â Chosbau Ffeilio Hwyr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 173 08/12/10 Ymholiad mewn perthynas â methiant system Webfiling Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 172 24/11/10 Ystadegau mewn perthynas â’r cynnydd mewn Cosbau Ffeilio Hwyr yn sgil cwtogi’r cyfnod ar gyfer ffeilio cyfrifon Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 171 16/11/10 Ystadegau mewn perthynas â Chyfrifon cwmnïau bychain a wrthodwyd am gyfeiriadau anghywir at Ddeddf Cwmnïau 2006 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 170 09/11/10 Manylion strategaeth rheoli print Tŷ’r Cwmnïau, gan gynnwys peiriannau llungopïo, dyfeisiau aml-swyddogaeth a manylion contractau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 169 19/10/10 Ystadegau o ran sawl cyfarwyddwr cwmni sydd dan fygythiad o gael eu herlyn am ffeilio cyfrifon yn hwyr yn 2010 o’i gymharu â 2008 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 168 21/10/10 Cais am nifer y busnesau sydd wedi eu cofrestru yn Harlow (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 167 29/10/10 Ymholiad am wariant blynyddol Tŷ’r Cwmnïau ar brynu coed a phlanhigion ac edrych ar eu hôl (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 166 24/11/10 Ymholiad am gysylltiadau Tŷ’r Cwmnïau â’r Gweinidog, a lefelau staffio a pholisi teithio’r sefydliad (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 165 21/10/10 Manylion cost datblygu system cyfrifon cryno Webfiling (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 164 07/10/10 Ystadegau o ran nifer y cwmnïau bychain a ffeiliodd gyfrifon 1 diwrnod yn hwyr yn ystod y 5 mlynedd diwethaf (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 163 13/10/10 Ystadegau o ran nifer y cwynion a wnaed yn erbyn dyfarnwyr annibynnol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 162 27/09/10 Ystadegau mewn perthynas â’r canran o gwmnïau a gafodd Cosbau Ffeilio Hwyr o £100 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 161 09/09/10 Manylion cynllun cardiau prynu Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 160 25/08/10 Manylion amser di-fynd WebCHeck ers Hydref 2009 ac ystadegau o ran y neges wall yn ymddangos i’r defnyddwyr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 159 06/07/10 Ystadegau o ran nifer y cwynion a gafwyd am golli cyfrifon yn 2007, 2008, 2009 a 2010 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 158 07/07/10 Gwybodaeth am niferoedd staff a chostau cynnal holl swyddfeydd Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 157 27/05/10 Ymholiad o ran a yw Tŷ’r Cwmnïau wedi llacio’r rheolau ar gyfrifon archwiliedig, a chais am wybodaeth adrannol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 156 25/05/10 Y wybodaeth sydd gan Dŷ’r Cwmnïau am gronfeydd ecwiti preifat cwmnïau buddsoddi (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 155 10/06/10 Manylion gweithlu Tŷ’r Cwmnïau mewn perthynas ag ethnigrwydd a rhyw (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 154 08/04/10 Atgynhyrchiad o ffurflenni Tŷ’r Cwmnïau mewn perthynas â Phartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 153 23/04/10 Ystadegau o ran nifer y Cyfrifon a gyflwynwyd yn llwyddiannus gan ddefnyddio ffurflenni ar-lein yn 2009/10 a nifer yr ymgeisiau a wnaed (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 152 31/03/10 Ystadegau o ran cyfraddau llwyddiant yr apelau a ystyriwyd gan y Dyfarnwyr Annibynnol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 151 26/03/10 Nifer yr erlyniadau a gychwynnodd Tŷ’r Cwmnïau dros y 12 mis diwethaf ar sail hysbysiad hwyr am newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig cwmni (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 150 29/03/10 Ystadegau o ran nifer y cwmnïau sydd wedi ffeilio eu Ffurflenni Blynyddol yn hwyr a pha ddarpariaethau sydd yna ar gyfer pobl nad ydynt yn ffeilio ar-lein (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 149 08/03/10 Nifer y cwynion a gafwyd am ‘fwganod’ mewn adeiladau sydd dan reolaeth Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 148 11/03/10 Ymholiad am benderfyniad Tŷ’r Cwmnïau i roi’r gorau i brynu dŵr potel yn raddol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 147 26/03/10 Ystadegau am nifer yr is-gwmnïau o gwmnïau o’r Unol Daleithiau a sefydlwyd yn y DU yn 2008 a 2009 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 146 18/03/10 Manylion argaeledd gwasanaeth ffeilio electronig Tŷ’r Cwmnïau rhwng Mai a Gorffennaf 2009 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 145 12/02/10 Ystadegau o ran sawl cwmni a gafodd cosb ffeilio hwyr yn 2010 a 2008 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 144 04/03/10 Manylion am dalu anfonebau cyflenwyr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 143 29/01/10 Cyfanswm nifer y cwmnïau, wedi eu grwpio yn ôl eu llythyren gyntaf (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 142 21/01/10 Manylion o ran pryd nad oedd y gwasanaeth WebCheck ar gael rhwng Ionawr 2009 ac Ionawr 2010 (Saesneg yn unig)
Brig
Ein polisi ar gwcis