Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Y 10 Cwestiwn Mwyaf Cyffredin - Beth yw Cosbau Ffeilio Hwyr? Sut mae mynd ati i apelio?

Beth yw cosbau ffeilio hwyr?

Cafodd cosbau ffeilio hwyr eu cyflwyno ym 1992 i annog cyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig i ffeilio'u cyfrifon a'u hadroddiadau'n brydlon, a hynny am fod angen yr wybodaeth ar gyfer y cofnod cyhoeddus.

A fydd pob cwmni sy'n ffeilio'i gyfrifon yn hwyr yn cael cosb?

Bydd, ni waeth am ei faint, ei statws neu p'un a fo'n masnachu neu beidio. Mae hyn yn cynnwys cwmnïau segur, cwmnïau rheoli fflatiau a chwmnïau elusennol.

A yw’r cosbau’n berthnasol i gwmnïau rheoli fflatiau a chwmnïau segur?

Ydyn.

Ydy maint y gosb yr un fath i bob cwmni?

Nac ydy. Ceir graddfa gosbau i gwmnïau preifat a graddfa uwch arall i gwmnïau cyfyngedig cyhoeddus

Beth yw’r cosbau ffeilio hwyr?
Dyma dabl o gosbau*

Hyd y cyfnod y mae’n rhaid cyflwyno’r cyfrifon Cosb – Cwmni Preifat Cosb - CCC
Heb fod yn fwy nag un mis £150 £750
Mwy nag un mis ond heb fod yn fwy na tri mis £375 £1500
Mwy na tri mis ond heb fod yn fwy na che mis £750 £3000
Mwy na che mis £1500 £7500

* Yn ogystal, lle methwyd â  chydymffurfio â’r gofynion ffeilio ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol hefyd (os dechreuodd y flwyddyn ariannol ar 6 Ebrill 2008 neu ers hynny), bydd y gosb dwbl y swm a nodwyd yn y tabl

A gaiff fy nghwmni ei gosbi os oedir y cyfrifon yn y post?

Caiff. Dim ond wrth iddynt gyrraedd Tŷ'r Cwmnïau yr ystyrir bod cyfrifon wedi eu cyflwyno.

A fydd y Cofrestrydd yn derbyn cyfrifon a anfonir trwy ffacs?

Na fydd. Gellir ffeilio rhai categorïau o gyfrifon yn electronig gan ddefnyddio ein gwasanaeth Software Filing neu wasanaeth WebFiling Tŷ’r Cwmnïau. Rhaid cyflwyno unrhyw gyfrifon eraill trwy’r post.

 Beth ddylwn i ei wneud os yw’r dyddiad ffeilio’n agos?

Defnyddiwch wasanaeth sy’n gwarantu dosbarthiad y diwrnod nesaf. Peidiwch â dibynnu ar y post dosbarth cyntaf i ddosbarthu llythyr y diwrnod nesaf. Cofiwch na chewch chi unrhyw amser ychwanegol i ffeilio os gwrthodir eich cyfrifon. Rhaid i chi sicrhau bod eich cyfrifon yn gyflawn ac yn dderbyniol i’w ffeilio.

Beth ddylwn i ei wneud os na allaf i gyflwyno’r cyfrifon mewn pryd

Cysylltwch â Thŷ'r Cwmnïau ar unwaith. O dan amodau arbennig, cewch wneud cais i ymestyn y cyfnod ar gyfer cyflwyno cyfrifon i Dŷ’r Cwmnïau.

 Sut bydda i'n gwybod pan fydd cosb wedi'i gosod?

Os cyflwynwch chi'ch cyfrifon yn hwyr, byddwn yn awtomatig yn anfon hysbysiad cosb i gyfeiriad y swyddfa gofrestredig.

Beth ddylwn i ei wneud os caiff fy nghwmni ei gosbi

Dylech ddarllen y llyfryn sy’n cyd-fynd ag anfoneb y gosb ffeilio hwyr. Mae’r llyfryn yn esbonio sut i fynd ati i dalu’r ddirwy ac yn disgrifio’r broses ar gyfer apelio.

Beth sy'n digwydd os na fydda i'n talu'r gosb?

Os na thalwch chi'r gosb, byddwn yn gofyn i'n casglwyr dyledion gymryd camau. Yn y pen draw, caiff y mater ei benderfynu yn y Llys Sirol neu'r Llys Siryf lle cewch gyfle i gynnig amddiffyniad.

A fydd y Cofrestrydd yn derbyn unrhyw amgylchiadau lliniarol os cyflwynir y cyfrifon yn hwyr?

Bydd. Mae gan y Cofrestrydd ryddid i beidio â chasglu cosb, ond dim ond o dan yr amgylchiadau mwyaf eithriadol y bydd yn ei weithredu o blaid y cwmni.

Rhaid i gyfarwyddwyr gyflawni eu holl ddyletswyddau cyfreithiol hyd yn oed os ydynt yn dioddef afiechyd neu’n oedrannus. Os oes rhywbeth yn amharu ar allu cyfarwyddwr i gyflawni ei ddyletswyddau, dylai sicrhau ei fod yn penodi rhywun yn ei le neu fod y cyfarwyddwyr eraill yn ymwybodol o’r sefyllfa ac yn gwneud trefniadau priodol. Ni all y Cofrestrydd ymarfer ei ddisgresiwn trwy beidio â chasglu cosbau ffeilio hwyr ar sail afiechyd na henaint. Bu natur disgresiwn y Cofrestrydd yn destun adolygiad barnwrol yn 2002.

Gweld copi o’r dyfarniad (Saesneg yn unig)

Darllenwch y negeseuon atgoffa am ofynion ffeilio y mae Tŷ’r Cwmnïau yn eu hanfon i gyfeiriad eich swyddfa gofrestredig.

Dylech ganiatáu digon o amser i sicrhau bod eich cyfrifon yn cyrraedd y Cofrestrydd o fewn y cyfnod a ganiateir o dan y Ddeddf Cwmnïau. Nid yw’r post dosbarth cyntaf yn cynnig unrhyw sicrwydd, felly os yw’r dyddiad ffeilio ar y gorwel, dylech ystyried defnyddio dulliau danfon sicr er mwyn gwneud yn siŵr bod eich cyfrifon yn cyrraedd mewn da bryd. Cofiwch: ni fydd y Cofrestrydd yn hepgor cosb os yw eich cyfrifon yn hwyr oherwydd y post. 

Erbyn hyn, cewch ffeilio rhai categorïau o gyfrifon trwy wefan Tŷ’r Cwmnïau gan ddefnyddio ein gwasanaethau Software Filing neu WebFiling. Os byddwch chi’n ffeilio’ch cyfrifon trwy ddulliau electronig, cewch neges e-bost sy’n cydnabod bod eich cyfrifon wedi dod i law.

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn cynnig cyngor a chymorth ar Gosbau Ffeilio Hwyr.

Brig
Ein polisi ar gwcis