Tÿ'r Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Y 10 Cwestiwn Mwyaf Cyffredin - Pa Fanylion Rhagnodedig sydd angen eu nodi mewn datganiad cyfalaf?

Beth yw'r manylion rhagnodedig?

Caiff y manylion rhagnodedig eu diffinio mewn is-ddeddfwriaeth, sef Gorchymyn Cwmnïau (Cyfalaf a Chyfalaf Cyfrannau) 2009. Mae'r manylion fel a ganlyn:

 • manylion unrhyw hawliau pleidleisio sy'n atodedig i'r cyfrannau, gan gynnwys hawliau sy'n codi mewn amgylchiadau arbennig yn unig;
 •  manylion unrhyw hawliau sy'n atodedig i'r cyfrannau, o ran difidendau, i gyfranogi mewn trefniadau dosbarthu;
 •  manylion unrhyw hawliau sy'n atodedig i'r cyfrannau, o ran cyfalaf, i gyfranogi mewn trefniadau dosbarthu (gan gynnwys dirwyn i ben); ac
 •  a yw'r cyfrannau'n mynd i gael eu hadennill neu'n debygol o gael eu hadennill yn unol â dewis y cwmni neu'r cyfranddeiliad.

Ble mae modd i mi gael gwybodaeth am yr hawliau pleidleisio a'r manylion rhagnodedig sy'n berthnasol i'm cwmni i?

Ym mwyafrif yr achosion, mae hawliau sy'n atodedig wrth gyfrannau yn destun cytundeb rhwng y cwmni a'i aelodau, ac maent yn cael eu diffinio mewn Erthyglau Cymdeithasiad cwmni. Mewn achosion eraill, efallai y bydd gwybodaeth o'r fath yn cael ei chynnwys mewn penderfyniad cwmni.Y rhain ddylai fod y pwyntiau cyfeirio cyntaf bob amser pan fyddwch y ceisio dod o hyd i wybodaeth am yr hawliau pleidleisio a'r manylion rhagnodedig sy'n berthnasol i'ch cwmni chi.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i wybodaeth am yr hawliau pleidleisio a'r manylion rhagnodedig o hyd ar ôl troi at yr Erthyglau Cymdeithasiad ac unrhyw benderfyniadau, efallai y byddwch yn dymuno ceisio cyngor proffesiynol.

A oes modd i Dÿ'r Cwmnïau ddarparu enghreifftiau o'r geiriad a fydd yn dderbyniol wrth lenwi'r hawliau pleidleisio a'r manylion rhagnodedig mewn datganiad cyfalaf?

Oes, ond mae hyn wedi'i gyfyngu i'r achos symlaf, sef cwmni preifat cyfyngedig â chyfrannau, gan ddefnyddio'r erthyglau enghreifftiol a ddarperir yn Rheoliadau Cwmnïau (Erthyglau Enghreifftiol) 2008. Dyma enghreifftiau o'r geiriad y gellid ei ddefnyddio ar gyfer hawliau pleidleisio, hawliau difidend neu ddosbarthu wrth ddirwyn cwmni i ben.

 • "mae gan bob cyfran yr hawl i un bleidlais o dan unrhyw amgylchiadau" – bydd y geiriad hwn yn adlewyrchu'r sefyllfa gyfreithiol gyffredinol o un aelod, un bleidlais o dan adran 284 o Ddeddf Cwmnïau 2006;
 • "mae gan bob cyfran hawl pari passu i daliadau difidend neu unrhyw ddosbarthiad arall" – bydd hyn yn adlewyrchu'r hawl sylfaenol i ddifidendau, ond rhaid i unrhyw ddifidendau gael eu gwneud yn unol â 'r Ddeddf Cwmnïau ac erthyglau cymdeithasiad y cwmni; ac
 • "mae gan bob cyfran hawl pari passu i fod yn rhan o ddosbarthiad yn sgil dirwyn y cwmni i ben" – bydd unrhyw ddosbarthiad a wneir yn sgil dirwyn cwmni i ben felly yn gweithredu yn unol â'r gyfraith.

Mae'n annhebygol iawn y bydd cwmnïau sy'n defnyddio'r erthyglau enghreifftiol yn cyhoeddi cyfrannau gyda hawliau dosbarthu cyfalaf. Mae'n anodd cynnig geiriad generig felly ac mae'r cwmnïau â chyfrannau o'r fath mewn gwell sefyllfa i ddisgrifio eu hawliau cysylltiedig eu hunain.

Nid oes modd darparu geiriad safonol mewn perthynas â chyfrannau adenilladwy. Mater i ddisgresiwn cwmni yw cyhoeddi cyfrannau o'r fath. Os cyhoeddir cyfrannau adenilladwy, gall y cyfarwyddwyr bennu'r telerau, yr amodau a'r dull adennill ar eu cyfer. Bydd angen defnyddio geiriad rhagnodedig sy'n disgrifio'r hawliau hyn.

Os gwneir unrhyw ddiwygiadau i'r erthyglau enghreifftiol er mwyn eu haddasu, neu os gwneir penderfyniadau sy'n pennu hawliau cyfrannau, mae'n bosibl na fydd yr enghreifftiau uchod yn adlewyrchu'n ddigonol yr hawliau i gyfrannau y mae angen i'r cwmni eu datgelu. Os na ellir codi'r wybodaeth am hawliau yn rhwydd o erthyglau cymdeithasiad neu benderfyniadau'r cwmni, hwyrach y byddai'n fuddiol gofyn am gyngor proffesiynol.

Sylwer: Bydd Tÿ'r Cwmnïau yn gwrthod datganiadau cyfalaf mewn achosion lle na ddarperir gwybodaeth gyflawn neu lle cyfeirir y darllenydd at ddogfen arall am wybodaeth am yr hawliau o ran cyfrannau.

Dyma rai enghreifftiau o eiriad a fydd yn golygu y caiff y datganiad cyfalaf ei wrthod:

 • "am yr hawliau, gweler yr Erthyglau Cymdeithasiad"
 • 'mae'r hawliau fel y'u disgrifir yn yr Erthyglau';
 • 'mae'r hawliau cyfrannau yr un fath â'r rhai a gyhoeddwyd eisoes';
  'amherthnasol';
 • 'pari passu'
Brig
Ein polisi ar gwcis