Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Polisi Twitter Tŷ’r Cwmnïau

Tîm y Wasg sy’n rheoli’r cyfrif @TyrCwmniau Twitter ar ran holl staff Tŷ’r Cwmnïau. Nid ydym yn defnyddio unrhyw gynnyrch awtomatig i bostio cynnwys ar Twitter, fel offer sy’n cynhyrchu negeseuon (‘tweets’) o RSS. Wrth ein dilyn ni, ni ddylech ddisgwyl gweld mwy na 10 tweet y dydd fel rheol, a bydd llai na hynny fel arfer. Bydd ein ‘tweets’ yn cynnwys y canlynol:

  • negeseuon am gynnwys newydd trwy ein cyfryngau digidol eraill (newyddion, cyhoeddiadau, agor sianeli rhwydweithio cymdeithasol, ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ati)
  • gwahoddiadau i gynnig adborth, neu i gael adborth am faterion penodedig yr ydym yn ymgynghori arnynt
  • gwybodaeth am ein gwasanaethau ac am amser di-fynd
  • sylwebaeth fyw ar ddigwyddiadau o bryd i’w gilydd.

Nid yw Twitter yn cymryd lle ein prosesau cyswllt ehangach, ac ni fydd byth yn gwneud hynny. Cynghorir cwsmeriaid i ddilyn y prosesau hyn os ydynt am godi materion manwl.

Dilyn

Nid ydym yn dilyn dilynwyr newydd yn awtomatig. Am resymau adnoddau, anaml iawn y byddwn yn adolygu ein rhestr o ddilynwyr. Nid yw cael eich dilyn yn ôl gyfystyr ag ardystiad o unrhyw fath.

Argaeledd

Byddwn yn diweddaru ac yn monitro ein cyfrif Twitter yn ystod oriau swyddfa, dydd Llun i ddydd Gwener. Ni fydd Twitter ar gael o bryd i’w gilydd, ac nid yw Tŷ’r Cwmnïau yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddiffyg gwasanaeth oherwydd amser di-fynd Twitter.

@Replies a Negeseuon Uniongyrchol

Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan ein holl ddilynwyr ac yn ymdrechu i ymuno yn y sgwrs lle bo modd. Fodd bynnag, ni allwn ateb yr holl negeseuon a gawn trwy Twitter yn unigol. Mae Tîm y Wasg yn Nhŷ’r Cwmnïau yn darllen yr holl @replies a Negeseuon Uniongyrchol ac yn sicrhau bod unrhyw themâu sy’n codi neu awgrymiadau defnyddiol yn cael eu trosglwyddo i’r bobl briodol yn Nhŷ’r Cwmnïau. Ni allwn drafod materion gwleidyddiaeth bleidiol nac ateb cwestiynau sy’n mynd yn groes i’n polisi ar sylwadau cyffredinol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae manylion y dulliau arferol o gysylltu â Thŷ Cwmnïau ar gyfer gohebiaeth swyddogol ar ein gwefan o dan cysylltu â ni. Gallwch gysylltu â Thîm y Wasg gan ddefnyddio’r rhif a’r manylion cyswllt cyfredol, fel a ganlyn:

Mae Desg y Wasg yn Nhŷ’r Cwmnïau yn gallu derbyn negeseuon e-bost ar unrhyw adeg trwy press@companieshouse.gov.uk ond dim ond yn ystod oriau craidd y bydd ein staff yn gallu ateb negeseuon. Ein horiau craidd yw 09:00 i 17:00 dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus. Ar y cyfan, gallwn ateb ymholiadau yn fwy effeithiol trwy e-bost ac rydyn ni’n eich gwahodd i gysylltu â ni fel hyn er mwyn eich galluogi i gadw cofnod clir o’r hyn yr ydym yn ei ddweud. Os byddwch yn cysylltu â ni y tu hwnt i’r oriau craidd, fe wnawn bob ymdrech i ymateb cyn gynted â phosibl wedyn.

Gellir cysylltu â Swyddfa’r Wasg dros y ffôn trwy ein Canolfan Gyswllt. Bydd staff y ganolfan yn gofyn i chi roi eich manylion a disgrifio natur eich galwad yn fras. Mae’n bosibl y byddant yn gallu eich helpu chi heb orfod eich cyfeirio at Ddesg y Wasg. Ffôn: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad cenedlaethol), Minicom 029 20381245.

Brig
Ein polisi ar gwcis